Hiến máu cứu ngườilà hoạt động cần dược duy trì và phát triển.