Công Ty Thành Viên

CÔNG TY TNHH ARAI

Website: http://www.sofiapack.com
E-mail: arai@sofiapack.com


Văn phòng chính:          6-1 Iwagakakiuchi-cho, Kamigamo, Kita-Ku, Nhật Bản.                               Điện thoại: 075-781-8231 * Fax:075-781-8232


Nhà máy Kyoto:             374-2 Kouyama, Kamigamo Kita-Ku, Kyoto, Nhật Bản.                               Điện thoại: 075-741-2121 * Fax: 075-741-3513


Nhà máy Shiga:            16-3, Biwako Science Park, Yamayurinooka, Otsu, Shiga, Nhật Bản.         Điện thoại: 077-598-2151