Quản Lý Môi Trường

Quản lý môi trường

 

Các Công ty thành viên Arai đặt các nỗ lực môi trường là một trong những mục tiêu chiến lược doanh nghiệp và Chúng tôi sẽ chủ động thúc đẩy các sáng kiến về môi trường trong toàn Tập đoàn.

Hoạt động cải tiến môi trường là thực hiện chu trình hoạt động PDCA.